Η διαδικασία έκδοσης των παραστατικών παροχής υπηρεσιών για τους αλλοδαπούς πελάτες (εξωτερικού) - Μέρος Β'

Posted by Katerina | Posted in , , | Posted on 15.1.10

Αφού διασφαλίσουμε όλα όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ανάρτηση, είμαστε έτοιμοι να εκδώσουμε το παραστατικό:

 1. Αποθηκεύστε στο κατάλληλο σημείο & με το κατάλληλο όνομα - Ανοίγουμε το πρότυπο του παραστατικού που διατηρούμε για τον συγκεκριμένο πελάτη. Προτού κάνουμε οτιδήποτε άλλο αποθηκεύουμε το αρχείο στην κατάλληλη θέση και με το κατάλληλο όνομα (για παράδειγμα, στο φάκελο που περιέχει όλα τα παραστατικά τιμολόγησης του συγκεκριμένου πελάτη και με όνομα «Invoice for project 123456»).

 2. Χρονολογήστε - Βάζουμε την κατάλληλη ημερομηνία. Αυτή μπορεί να είναι η τρέχουσα ημερομηνία, η ημερομηνία παράδοσης του έργου ή η προθεσμία που αναφέρεται στο PO/WO, ανάλογα με το χρόνο τιμολόγησης που έχουμε συμφωνήσει με τον πελάτη μας.

 3. Αριθμήστε - Ανοίγουμε το μπλοκάκι μας (με τις διάτρητες ελληνικές ΑΠΥ), βλέπουμε τον αριθμό της επόμενης διαθέσιμης ΑΠΥ και τον συμπληρώνουμε στο πεδίο αρίθμησης του ηλεκτρονικού παραστατικού.
  Σημείωση: Οφείλω να αναφέρω ότι υπάρχει και η άποψη ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο και ότι μπορούμε να αριθμήσουμε τα ηλεκτρονικά παραστατικά ξεχωριστά αρκεί να αναφέρουμε τον αριθμό στο ελληνικό παραστατικό που θα εκδώσουμε αμέσως μετά.

 4. Αναλύστε - Όπως προαναφέρθηκε, περιγράφουμε το είδος της εργασίας, το έργο ή τα έργα που θα τιμολογήσουμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη λεπτομέρεια ώστε ο πελάτης να γνωρίζει ακριβώς τι καλείται να πληρώσει και για ποιον λόγο. Επίσης, φροντίζουμε να αναφέρεται σαφώς το συνολικό πληρωτέο ποσό στο κατάλληλο νόμισμα.

 5. Εκτυπώστε - Αφού σιγουρευτούμε ότι όλα τα στοιχεία είναι πλήρη και σωστά, μπορούμε να εκτυπώσουμε το παραστατικό για δική μας χρήση και να το στείλουμε ταυτόχρονα στον πελάτη προς εξόφληση (μέσω ηλ. ταχυδρομείου ή με όποιον άλλο τρόπο έχουμε συμφωνήσει με τον πελάτη).
  Συμβουλή: Καλό είναι, προτού στείλουμε το παραστατικό στον πελάτη μας, να μετατρέψουμε το αρχείο σε μορφή pdf ώστε να μην μπορεί να τροποποιηθεί.

 6. Μετατρέψτε σε ευρώ - Αν το ηλεκτρονικό παραστατικό έχει εκδοθεί σε ξένο νόμισμα, πρέπει να μετατρέψουμε το συνολικό πληρωτέο ποσό σε ευρώ προκειμένου να εκδώσουμε την ελληνική διάτρητη ΑΠΥ που θα το συνοδεύει.
  Για να το κάνουμε, πηγαίνουμε στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος, εντοπίζουμε το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς (foreign exchange reference rates) έναντι ευρώ της ημερομηνίας έκδοσης του παραστατικού μας και μετατρέπουμε το ποσό σε ευρώ σύμφωνα με την ισοτιμία που αναφέρεται για το συγκεκριμένο νόμισμα.
  Σημείωση: Υπάρχει και η άποψη ότι για τη μετατροπή σε ευρώ χρησιμοποιείται η ισοτιμία ΦΠΑ που προσδιορίζεται ανά μήνα. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι η συγκεκριμένη ισοτιμία δεν χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της έκδοσης των συγκεκριμένων παραστατικών διότι αφορά τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ΦΠΑ.
  Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 2238/94, οι ΑΠΥ των ελευθέρων επαγγελματιών εκδίδονται με την είσπραξη οπότε θεωρούνται ήδη εξοφληθείσες και πρέπει να ευρωποιούνται με την ισοτιμία αναφοράς της ημέρας έκδοσής τους.

 7. Γράψτε τα φορολογικά στοιχεία - Στο μπλοκάκι των ΑΠΥ εισάγουμε τα στοιχεία του πελάτη στα αντίστοιχα πεδία κανονικά, με λατινικούς χαρακτήρες (στην ξένη γλώσσα, σύμφωνα και με το άρθρο 2 παρ. 6 του ΚΒΣ). Το πεδίο ΔΟΥ μένει κενό.
  Στο πεδίο της περιγραφής (είδος παρασχεθείσας υπηρεσίας) περιγράφουμε τις εργασίες/ τα έργα που τιμολογούμε, στα ελληνικά. Δεν χρειάζεται να είμαστε υπερβολικά λεπτομερείς, ούτως ή άλλως τα στοιχεία αυτά βρίσκονται και στο ηλεκτρονικό παραστατικό που εκδώσαμε.
  Σημείωση: Αν έχουμε επιλέξει τον ανεξάρτητο τρόπο αρίθμησης του παραστατικού σε ηλεκτρονική μορφή, δεν ξεχνάμε να συμπληρώσουμε τον αριθμό του στο πεδίο περιγραφής της ΑΠΥ (π.χ. «Ηλεκτρονικό παραστατικό αριθμός 25») πριν αρχίσουμε να περιγράφουμε το είδος της παρασχεθείσας υπηρεσίας.

 8. Συμπεριλάβετε το ποσό σε ξένο νόμισμα - Εφόσον το παραστατικό μας έχει εκδοθεί σε νόμισμα εκτός του ευρώ (στερλίνες, δολάρια Η.Π.Α. κ.λπ.), κάτω από την περιγραφή γράφουμε το ποσό στο ξένο νόμισμα (π.χ. «$ 100») και δίπλα γράφουμε την τιμή συναλλάγματος με την οποία ευρωποιήσαμε το ποσό αυτό (π.χ. «συναλλαγματική ισοτιμία ΤτΕ: 1,45»).

 9. Θυμηθείτε την απαλλαγή από το ΦΠΑ - Μετά την ολοκλήρωση της περιγραφής και την εισαγωγή του ποσού σε ξένο νόμισμα (εφόσον ισχύει) γράφουμε την ακόλουθη πρόταση:

  «Απαλλάσσεται του ΦΠΑ βάσει του ν. 2859/00, άρθρο 14, παρ. 13».

  Αυτό είναι απαραίτητο διότι οι συναλλαγές αυτού του είδους δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με την απαλλαγή του ΦΠΑ μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.
  Σημείωση: Πριν από την τροποποίηση του άρθρου 14 του ως άνω νόμου, η παραπάνω πρόταση αναφερόταν στην παράγραφο 3, σημείο ια'. Πλέον αναφέρεται στην παράγραφο 13 του άρθρου 14 με την περιγραφή του τρόπου παροχής των υπηρεσιών να γίνεται στο Παράρτημα VII.

 10. Ολοκληρώστε την έκδοση σε ευρώ - Έπειτα εκδίδουμε κανονικά την ΑΠΥ σε ευρώ (με το ποσό που προκύπτει από την μετατροπή σύμφωνα με την συναλλαγματική ισοτιμία της Τράπεζας της Ελλάδος).
  Κόβουμε και κρατάμε στην άκρη την πρωτότυπη ΑΠΥ, κόβουμε το ροζ στέλεχος και το συρράπτουμε στο εκτυπωμένο παραστατικό που εκδώσαμε και εκτυπώσαμε στην ξένη γλώσσα. Όταν έρθει η ώρα, το περνάμε κανονικά στα βιβλία μας.

 11. Μην ξεχάσετε τις διαφορές από ισοτιμίες συναλλάγματος - Αναφορικά με τα παραστατικά σε ξένο νόμισμα (το πληρωτέο ποσό των οποίων μετατρέπουμε σε ευρώ όπως περιγράφηκε παραπάνω), όταν πραγματοποιηθεί η εξόφληση (π.χ. μέσω τραπεζικού εμβάσματος) το ποσό μετατρέπεται σε ευρώ σύμφωνα με την ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό μας λογαριασμό. Η ισοτιμία αυτή δεν είναι η ίδια με εκείνη, σύμφωνα με την οποία μετατρέψαμε το ποσό σε ευρώ κατά την έκδοση του παραστατικού. Με απλά λόγια, το ποσό που τελικά λαμβάνουμε είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από αυτό που αναγράφεται στην ΑΠΥ που εκδώσαμε.
  Λύση: Ενημερωνόμαστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα από την τράπεζά μας για τα εμβάσματα που λαμβάνουμε από το εξωτερικό και μαθαίνουμε τα στοιχεία που τα συνοδεύουν (λεπτομέρειες εμβάσματος). Κάποιες τράπεζες δίνουν τη δυνατότητα αυτής της ενημέρωσης μέσω της υπηρεσίας e-banking.
  Εντοπίζουμε τη συναλλαγματική ισοτιμία με την οποία η τράπεζά μας μετέτρεψε σε ευρώ το εισερχόμενο ποσό και τη συγκρίνουμε με την ισοτιμία αναφοράς της ΤτΕ που χρησιμοποιήσαμε κατά την έκδοση του παραστατικού. Η διαφορά που προκύπτει εισάγεται στο βιβλίο εσόδων-εξόδων ως έκτακτο έσοδο ή έκτακτο έξοδο, σε ξεχωριστή στήλη.
  Προκειμένου να γίνεται εκκαθάριση των διαφορών αυτών, τα παραστατικά αυτού του είδους περιλαμβάνονται στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ που κατατίθεται στο τέλος του χρόνου.
Συμπληρωματικά στοιχεία

Αυτού του είδους τα παραστατικά:
 • Εισάγονται στο βιβλίο εσόδων-εξόδων στη στήλη άνευ ΦΠΑ.
 • Περιλαμβάνονται στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ που κάνουμε στο τέλος του χρόνου.

  Νέα ενημέρωση από το υπουργείο Οικονομικών:
  Επειδή τα παραστατικά αυτά συνοδεύονται από διάτρητη ελληνική ΑΠΥ πρέπει, για τυπικούς λόγους, να συμπεριλαμβάνονται ΚΑΙ στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλουμε κάθε τρίμηνο.
 • Δεν αφορούν στο σύστημα του επιμερισμού (pro rata).

Πόσο μοιάζει η δική σας μέθοδος τιμολόγησης για τους συγκεκριμένους πελάτες με αυτήν που μόλις περιέγραψα; Θεωρείτε ότι ξέχασα να αναφέρω κάποια σημαντική λεπτομέρεια; Πιστεύετε ότι κάποιο σημείο δεν είναι κατανοητό;

Share/Save/Bookmark
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

Comments (8)

Σαν ΑΦΜ στην Α.Π.Υ. βαζεις το tax id?

Καλησπέρα.
Ναι, στο πεδίο του ΑΦΜ βάζουμε το "tax id" ή το "VAT Reg. No." που μας έχει δώσει ο πελάτης μας και αφήνουμε κενό το πεδίο της ΔΟΥ.

Για παράδειγμα, για τις εταιρείες των Η.Π.Α., ο αριθμός αυτός έχει τη μορφή "12-3456789", αποτελείται δηλαδή από δύο αρχικά και εφτά επόμενα ψηφία που χωρίζονται με παύλα. Για τις εταιρείες εντός ΕΕ, έχει τη μορφή των εννέα συνεχόμενων ψηφίων, όπως το ελληνικό ΑΦΜ, με πρόθεμα τα δύο πρώτα γράμματα του ονόματος της χώρας σύμφωνα με την κωδικοποίηση της ΕΕ. Για την Ελλάδα είναι EL123456789, για το Ηνωμένο Βασίλειο GB123456789, κ.λπ.

Να σημειώσω ότι η ημερομηνία του ξένου (ηλεκτρονικού) παραστατικού και η ημερομηνία που εισάγουμε στην ΑΠΥ που τη συνοδεύει πρέπει να είναι οι ίδιες.

Ευχαριστώ

Σχετικά με τις ημερομηνίες, η ημερομηνία της
Α.Π.Υ. ειναι η ημερομηνία αφού έγινε η πληρωμή, ενώ το invoice το ζητάνε απο πρίν ώστε να σε πληρώσουν.
Εδώ καπως μπλέκει το πράγμα αλλα νομίζω το Ελληνικο Κράτος δεν ενδιαφέρεται για το Invoice οπότε δεν τρεχει και τίποτα

Χρειάζεται προσοχή. Οι ελληνικές φορολογικές αρχές ενδιαφέρονται περισσότερο για την ελληνική ΑΠΥ που εκδίδεται, αλλά δεν αδιαφορούν εντελώς για το ξένο παραστατικό δεδομένου ότι συνοδεύει την ΑΠΥ.

Από τη στιγμή που το εκδίδεις πρέπει να συμφωνεί σε όλα με την ελληνική ΑΠΥ (εκτός από την περίπτωση της αρίθμησης, όπως περιγράφεται και στο κυρίως κείμενο της ανάρτησης). Δηλαδή, η ημερομηνία, η περιγραφή (αρ. λέξεων/σελίδων/σειρών, κ.λπ.) και το πληρωτέο ποσό πρέπει να συμφωνούν μεταξύ των δύο παραστατικών.

Το κακό με τις ΑΠΥ είναι ότι θεωρούνται εξοφληθείσες μόλις εκδοθούν, με αποτέλεσμα, εξοφλήσει δεν εξοφλήσει ο πελάτης το ξένο παραστατικό, εμείς να πρέπει να πληρώσουμε το φόρο εισοδήματος που αναλογεί στη συγκεκριμένη ΑΠΥ.

Με την ίδια λογική λειτουργούν πάντως πολλές, αν όχι όλες, μεταφραστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ζητούν από τους συνεργαζόμενους ελ. επαγγελματίες μεταφραστές να εκδώσουν την ΑΠΥ και να τη στείλουν στο λογιστήριό τους προτού αυτή εξοφληθεί με αποτέλεσμα μερικές φορές να δημιουργούνται καταστάσεις όπως αυτή με τη γνωστή μεταφραστική επιχείρηση των Αθηνών που έκλεισε πρόσφατα χωρίς προειδοποίηση αφήνοντας ξεκρέμαστους δεκάδες μεταφραστές, που είχαν εκδώσει ΑΠΥ αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ και οι οποίες δεν εξοφλήθηκαν ποτέ.

Θα ήθελα να παρατηρήσω κάτι σχετικά με τις περιοδικές ΦΠΑ, που ίσως να είναι ειδική περίπτωση. Εγώ έχω έσοδα από 4 πηγές, που έχουν διαφορετικό καθεστώς για το ΦΠΑ και ως προς το αν δημιουργούν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των δαπανών μου:

1) Πελάτης ελληνική μεταφραστική εταιρεία. Υπάγεται σε ΦΠΑ και δημιουργεί δικαίωμα έκπτωσης, δηλαδή συμψηφίζεται το ΦΠΑ αυτού του εσόδου με το ΦΠΑ των δαπανών μου. Στην περιοδική καταχωρείται στον κωδικό 303.

2) Πελάτης αμερικανική μεταφραστική εταιρεία. Δεν υπάγεται στο ΦΠΑ, δημιουργεί δικαίωμα έκπτωσης. Στην περιοδική καταχωρείται στον κωδικό 308.

3) Πελάτης εταιρεία της Ε.Ε. Δεν υπάγεται στο ΦΠΑ, δημιουργεί δικαίωμα έκπτωσης. Στην περιοδική καταχωρείται στον κωδικό 309.

4) Πελάτης σχολή εκπαίδευσης ενηλίκων, όπου διδάσκω. Δεν υπάγεται στο ΦΠΑ, αλλά δεν δημιουργεί δικαίωμα έκπτωσης από τις δαπάνες. Καταχωρείται στον κωδικό 310. Προσοχή: αφού δεν δημιουργεί δικαίωμα έκπτωσης, υπάγεται σε pro-rata. Αυτό σημαίνει ότι όταν έχω έσοδα από αυτή την πηγή, πρέπει να μειώσω τη διαφορά του ΦΠΑ εσόδων- μείον ΦΠΑ εξόδων κατά το ποσοστό που δημιουργείται όταν διαιρέσουμε το ποσό του κωδικού 310 με το άθροισμα όλων των εσόδων του τριμήνου. Δηλαδή, ο αριθμητής του κλάσματος θα είναι ο 310 και ο παρονομαστής το άθροισμα 303+308+309+310.

Αυτά μου είπαν από το αρμόδιο τμήμα ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών, γι' αυτό περνάω αυτά τα έσοδα ΚΑΙ στην περιοδική και δεν τα αφήνω μόνο για την εκκαθαριστική.

Ίσως, αν δεν είχα έσοδα στον κωδικό 310 να μη χρειαζόταν να γράφω τα έσοδα των 308 και 309 στην περιοδική, αφού δεν θα υπήρχε ανάγκη να υπολογιστεί κλάσμα prorata. Αφού όμως για μένα προκύπτει τέτοια ανάγκη, προφανώς θα πρέπει να βάζω όλα μου τα έσοδα στην περιοδική. Αν δεν το κάνω, θα χάσω, επειδή το κλάσμα θα έχει μικρότερο παρονομαστή και το ποσοστό θα βγει μεγαλύτερο.

Ευχαριστώ για την πολύ εύστοχη παρατήρηση, Αλεξάνδρα!
Η δική μου πληροφόρηση λέει ότι εφόσον τα παραστατικά αυτά δεν έχουν ΦΠΑ δεν είναι απαραίτητο να μπαίνουν στις περιοδικές, μπαίνουν όμως στην εκκαθαριστική για να φανούν οι διαφορές από ισοτιμίες συναλλάγματος (εφόσον υπάρχουν) και για να φαίνεται καθαρά το σύνολο των παραστατικών που έχουν εκδοθεί όλο το έτος.
Ενδεχομένως να ισχύει αυτό που λες. Ότι στη δική σου περίπτωση μπαίνουν όλα τα παραστατικά τόσο στις περιοδικές οσο και στην εκκαθαριστική επειδή μία από τις δραστηριότητές σου δεν δημιουργεί δικαίωμα έκπτωσης.
Ευχαριστώ και πάλι!

Νέα ενημέρωση:
Ισχύει αυτό που λέει παραπάνω η Αλεξάνδρα: αυτά τα παραστατικά μπαίνουν ΚΑΙ στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, στους κωδικούς που ανέφερε η Αλεξάνδρα στο σχόλιό της, παρά το ότι δεν επηρεάζουν το ποσό ΦΠΑ που καλούμαστε να πληρώσουμε στο τέλος του τριμήνου.
Θα ενημερώσω κατάλληλα την κυρίως ανάρτηση.

Εγώ πραγματικά προγραμματιστεί να συζητηθεί μετά το blog σας είναι απίστευτα ρεαλιστικό. Έχω επιλέξει να ακούω κάτι εντελώς καινούργιο με αυτό λόγω της παρέχω πραγματικά την ίδια θέση μέσα σε Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια μου αυτό το θέμα έτσι αυτή η ειδική βοήθεια;; s όλοι αφθονία. Ήμουν σε θέση να μια καλή ματιά για το θέμα συν παρατηρήσει μια μεγάλη σειρά από blogs, αλλά σε αντίθεση με αυτό. Σας ευχαριστούμε για την αποκάλυψη τόσο στο εσωτερικό ιστοσελίδα σας.